Nguyễn A
 • Nguyễn A
 • Ban lãnh đạo
 • Trưởng phòng
 • 0123456789
 • tp@vtk.com
 • Thông tin thêm của Trưởng phòng (địa chỉ, công tác...)
 • Trần B
 • Ban lãnh đạo
 • Phó trưởng phòng
 • 0123456789
 • ptp@vtk.com
 • Thông tin thêm của Phó trưởng phòng (địa chỉ, công tác...)